messager
 
เทศบาลตำบลหนองหลวง info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
folder ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล

ช่องทางการร้องเรียนการบริหารงานบุคคล
ช่องทางที่ 1 ร้องเรียนด้วยตัวเองในวันเวลาราชการโดยให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้รับมอบอำนาจเดินทางมาร้องเรียน ณ เทศบาลตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ช่องทางที่ 2 ร้องเรียนทางโทรศัพท์ หมายเลข 042- 164149 ช่องทางที่ 3 ร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยทำเป็นหนังสือส่งมาที่ เทศบาลตำบลหนองหลวง ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 ช่องทางที่ 4 ร้องเรียนทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส์ E-Mail : nhonglaung.sk2553@hotmail.com ช่องทางที่ 5 ร้องเรียนผ่าน facebook : เทศบาลตำบลหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน ช่องทางที่ 6 ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์ : www.nongluang-swd.go.th