messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group หน่วยตรวจสอบภายใน
นายเรืองฤทธิ์ พิมบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางพิมพ์วลัญช์ จันฤาไชย
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ