messager

เทศบาลตำบล
หนองหลวง
อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองหลวง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร
group หัวหน้าส่วนราชการ
นายเรืองฤทธิ์ พิมพบุตร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นายเดชไชโย ไชยแสง
รองปลัดเทศบาลตำบลหนองหลวง
นางรุ่งฤดี ศรีทะจักร์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวศิริพร พร้อมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายปพนธนัย ชาดวัฒนา
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวอรปรียา แผนบุตร
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
นางวินัดดา รูย์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม